Γυναικολογία / Ινομυώματα και Γονιμότητα
Medium_180px-uterine_fibroids

Ο ρόλος των ινομυωμάτων στη γονιμότητα

Η επίπτωση των ινομυωμάτων σε υπογόνιμες γυναίκες, χωρίς άλλη εμφανή αιτία υπογονιμότητας, υπολογίζεται μεταξύ 1% και 2,4%.Οι απόψεις για τον ρόλο των ινομυωμάτων στη γονιμότητα παραμένουν αντικρουόμενες. Αιτιολογική σχέση ανάμεσα στα ινομυώματα και στην υπογονιμότητα δεν έχει, μέχρι σήμερα, αποδειχθεί.

Το κύριο ερώτημα για τον ρόλο των ινομυωμάτων στη γονιμότητα είναι το ακόλουθο: οι γυναίκες με ινομυώματα εμφανίζουν πρόβλημα γονιμότητας;

 

ΠΙΘΑΝΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

1. Η ανατομική θέση του ινομυώματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα, αφού τα υποβλεννογόνια ινομυώματα ακόμη περισσότερο από ό,τι τα ενδοτοιχωματικά, και τα τελευταία επηρεάζουν περισσότερο τη γονιμότητα από ό,τι τα υπορογόνια.

2.Τα ινομυώματα μπορούν να προκαλέσουν παραμόρφωση της ενδομήτριας κοιλότητας και απόφραξη των σαλπιγγικών στομίων.

3.Ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργική συσπαστικότητα της μήτρας, η οποία μπορεί να προκαλέσει διαταραχή της μετανάστευσης των σπερματοζωαρίων, της μεταφοράς των ωαρίων ή της εμφύτευσης των εμβρύων.

4.Τα ινομυώματα μπορεί να συνδέονται με την αποτυχία της εμφύτευσης ή με τη διακοπή της εγκυμοσύνης λόγω εστιακής ενδομήτριας αγγειακής ανωμαλίας, ενδομήτριας φλεγμονής, έκκρισης αγγειοκινητικών ουσιών ή ενισχυμένου ενδομήτριου ανδρογονικού περιβάλλοντος.

ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ένας άλλος τρόπος για να προσεγγίσει κάποιος τη σχέση ανάμεσα στα ινομυώματα και στην υπογονιμότητα είναι με τον προσδιορισμό της επίδρασης των ινομυωμάτων στο ποσοστό εμφύτευσης.

Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) παρέχει ένα καλό πρότυπο για τον προσδιορισμό της επίδρασης αυτής, αφού αποκλείει τους άλλους παράγοντες, όπως τον ανδρικό και τον σαλπιγγικό, και επιτρέπει τη διερεύνηση της επίδρασης των ινομυωμάτων στην εμφύτευση του εμβρύου, για έμβρυα ίδιας «ποιότητας».

Τα υποβλεννογόνια ινομυώματα ελαττώνουν σημαντικά το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης στην εξωσωματική γονιμοποίηση.Η υστεροσκοπική εκτομή των υποβλεννογόνιων ινομυωμάτων οδήγησε σε σημαντικά υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης σε σύγκρι-

ση με ομάδα μαρτύρων, οι οποίες είχαν φυσιολογική ενδομήτρια κοιλότητα (48% έναντι 26%).

Φαίνεται ότι τα ινομυώματα που παραμορφώνουν την ενδομήτρια κοιλότητα επηρεάζουν σημαντικά τη γονιμότητα, οπότε ενδέχεται να έχει ένδειξη η χειρουργική αντιμετώπιση.

Η επίδραση των ινομυωμάτων μεσαίου και μεγάλου μεγέθους στη γονιμότητα δεν έχει, απόλυτα, διευκρινισθεί. . Σε μια αναδρομική μελέτη αναφέρθηκε ότι το ποσοστό των γεννήσεων ζωντανών νεογνών, ύστερα από IVF, δεν βελτιώθηκε μετά από την ινομυωματεκτομή.

Εντούτοις, στη μελέτη αυτή το ποσοστό της αυτόματης αποβολής ήταν 50%, όταν παρέμεναν τα ινομυώματα, και 34%, όταν είχε προηγηθεί ινομυωματεκτομή. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η παρουσία των ινομυωμάτων ασκεί βλαπτική επίδραση στην έκβαση της εγκυμοσύνης.

Η επίδραση των ινομυωμάτων, τα οποία δεν παραμορφώνουν την ενδομήτρια κοιλότητα, στη γονιμότητα είναι, επίσης, αβέβαιη. Η παρουσία υπορογόνιων ή ενδοτοιχωματικών ινομυωμάτων, χωρίς ταυτόχρονη παραμόρφωση της ενδομήτριας κοιλότητας, δεν επηρέασε το ποσοστό της γέννησης ζωντανών νεογνών σε μελέτη 46 γυναικών που υποβλήθηκαν σε IVF, σε σύγκριση με γυναίκες ομάδας μαρτύρων.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες δημοσιεύσεις, ορισμένες μελέτες παρουσίασαν αποτελέσματα που ενισχύουν την άποψη ότι τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα ελαττώνουν το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης στην IVF. (Surrey και συν).

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών είναι αντικρουόμενα:

  • Έτσι, ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν την άποψη ότι τα ινομυώματα δεν επηρεάζουν το ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης, εφόσον δεν προβάλλουν στην ενδομήτρια κοιλότητα.
  • Αντίθετα, άλλοι ερευνητές στηρίζουν τη θέση ότι η παρουσία ινομυώματος, ακόμη και εάν δεν παραμορφώνει την κοιλότητα της μήτρας, ελαττώνει το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης.

EΠΙΤΥΧΙΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΕΚΤΟΜΗ

σε υπογόνιμες γυναίκες επηρεάζεται από παράγοντες όπως:

1.Ηλικία και άλλα αίτια υπογονιμότητας:  Σε γυναίκες ηλικίας άνω των 35 ετών και σε περιπτώσεις που συνυπάρχει και άλλο αίτιο   υπογονιμότητας ελαττώνονται τα ποσοστά επιτυχίας εγκυμοσύνης.Στη μελέτη των Fauconnier και συν.το ποσοστό επιτυχίας εγκυμοσύνης ήταν σημα-ντικά χαμηλότερο στα ζευγάρια με ανδρικό, ωοθηκικό ή σαλπιγγικό παράγοντα υπογονιμότητας.

2.Παράγοντες που σχετίζονται με το ινομύωμα (αριθμός, όγκος και εντόπιση του ινομυώματος, πα-ραμόρφωση της κοιλότητας της μήτρας):

Όσον αφορά στον αριθμό και τον όγκο των ινομυωμάτων, ορισμένοι συγγραφείς παρουσίασαν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι το ποσοστό εγκυμοσύνης είναι χαμηλότερο, όταν εξαιρούνται περισσότερα ινομυώματα.Η άποψη αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από άλλους συγγραφείς.

Το κύριο ερώτημα για τον ρόλο των ινομυωμάτων στη γονιμότητα είναι: οι γυναίκες με ινομυώματα εμφανίζουν πρόβλημα γονιμότητας;

Συμπερασματικά, οι απόψεις των διαφόρων συγγραφέων είναι αντικρουόμενες όσον αφορά στην επίδραση του αριθμού, του μεγέθους και της εντόπισης των ινομυωμάτων, καθώς και της παραμόρφωσης της κοιλότητας της μήτρας από τα ινομυώματα στο ποσοστό επιτυχίας της εγκυμοσύνης.

Faq-questions-bottom
Φωτογραφίες
Gallery_uterinefibroid
Gallery__-_2
Gallery__-_-1images
Generationy-logo